ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ.

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ.

Του Πολυεύκτου Παν. Γεωργακάκη
Πρωτοπρεσβυτέρου Του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Καθηγητής Ιερέας Της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας.

Αγαπητοί μου,

Κάθε νέον έτος προστίθεται ως ευλογία Θεού εις το μήκος του βίου μας . Παρατείνεται η ζωή μας και μας παρέχονται νέες ευκαιρίες , διά να μορφωθούμε κατά Χριστόν και να καταρτισθούμε ως καλοί πολίτες της Βασιλείας του Θεού. Εάν κατ αυτόν τον τρόπον αξιοποιήσουμε το νέον τούτο έτος, θα είναι πράγματι ‘ενιαυτός Κυρίου’.

Εις τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης υπάρχει διάταξη η οποία χαρακτηρίζει ως άγιον κάθε Ιωβηλαίων έτος, δηλαδή το πεντηκοστό έτος που επισφραγίζει επτά εβδομάδες ετών. Τούτο ονομάζεται και έτος αφέσεως. Η διάταξη αυτή της Παλαιάς Διαθήκης είναι η πρώτη ένδειξη περί αγίου έτους. Η ανατολή δε του νέου έτους εγνωστοποιείτο εις τον λαόν με σάλπιγγες. Όλοι έψελναν διάφορους ύμνους, για να δηλώσουν την χαρά τους διά την ανατολήν του νέου έτους, του αγίου έτους. Χαρά δικαιολογημένη πλήρως. Διότι κατά το άγιον έτος, έτος αφέσεως, πολλές κοινωνικές ανωμαλίες και εκκρεμότητες ετακτοποιούντο. Πολλά χρέη εχαρίζοντο εις τους πτωχούς, δούλοι απελευθερώνοντο, κτήματα υποθηκευθέντα επεστρέφοντο εις τους δικαιούχους. Συνεπώς το έτος αυτό,  η χρονιά αυτή είχε μεγάλη κοινωνική σημασία. Και είναι άξιον πολλής προσοχής, ότι το άγιον έτος είχε πολύ κοινωνικό χαρακτήρα.

Πόσο ωφέλιμο θα ήτο και διά την σημερινήν κοινωνικήν ζωήν, εάν κατά το νέον έτος εθεωρούσαμε υποχρέωσή μας να σπεύσουμε να τακτοποιήσουμε και ημείς τις τυχόν κοινωνικές μας υποχρεώσεις μας. Πολλοί πράγματι έχουν ανειλημμένες υποχρεώσεις με τους συνανθρώπους τους, τις διάφορες υπηρεσίες και με τους εαυτούς τους. Και όμως τα χρόνια περνούν και όλοι μας αδιαφορούμε διά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας αυτών. Είναι σπουδαίο σύνθημα διά το νέον έτος να προθυμοποιηθούμε να ταχτοποιήσουμε με πάσαν θυσίαν τας τυχόν εκκρεμμούσας υποχρεώσεις μας. Με τον τρόπο αυτόν το νέο έτος θα προωθήσει την λύση πολλών κοινωνικών ζητημάτων.

Εις την Αγίαν Γραφήν γίνεται πλειστάκις λόγος περί του ‘ ενιαυτού Κυρίου’ που αποβλέπει και εις την ηθική τακτοποίηση των ανθρώπων. Κυρίσσεται έτος αφέσως, όχι απλώς χρεών ή άλλων συναφών υποχρεώσεων, αλλά λύσεως και αφέσεων δεσμών πνευματικών , ελευθερώσεως από τα δεινά της αμαρτίας. Δεν είναι δε άσχετος η κοινωνική όψη του αγίου έτους, με την ηθική άποψη. Διότι η διόρθωση των ανωμαλιών της κοινωνικής ζωής δεν πρέπει να είναι επιφανειακή. Πρέπει να εξυγιανθεί βαθύτερα ο άνθρωπος. Η ηθική εξυγίανση θα φέρει και την κοινωνική. Οφείλουμε να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε ότι χωρίς ηθικές βάσεις και θεμέλια, ουδεμία κοινωνική προσπάθεια καρποφορεί. Συνεπώς το νέον έτος πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε προσπάθειες ηθικής μας βελτιώσεως. Έχουμε πολλές ηθικές ελλείψεις και πρέπει να μας απασχολήσει το θέμα της  διορθώσεως του εαυτού μας. Τότε μόνον η ευτυχία, την οποία ευχόμεθα κατά την ανατολή του νέου έτους, θα έχει τις προυποθέσεις της πραγματοποιήσεως. Διαφορετικά, χωρίς ηθικήν καλλιέργειαν και πρόοδον, κάθε μας προσπάθεια θα στεφθεί υπό πλήρους αποτυχίας. Συνεπώς εις την καθαράν θρησκευτική έννοια ‘ενιαυτός Κυρίου’  διά κάθε χριστιανόν είναι ο χρόνος που διατίθεται διά την εξασφάλιση της σωτηρίας μας , την οποία έφερε ο Χριστός  και την πιστοποιεί ο Απ. Παύλος με τα λόγια του: Ιδού ο καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας. (Β΄. Κορ. γ ΄ 2).

Ασφαλώς θα έχετε δει ή θα έχετε ακούσει διά τους χτίστες των οικοδομών πώς χρησιμοποιούν τις πέτρες διά να κτίσουν την οικοδομή. Δεν τις παίρνουν όπως είναι διά να τις τοποθετήσουν, αλλά προηγουμένως τις  κτυπούν  με το σφυρί διά να τις λειάνουν από τα εξογκώματα που έχουν και κατόπιν τις εφαρμόζουν καλά και στερέα στο οικοδόμημα. Κατά παρόμοιο τρόπο χρειάζονται πελέκημα και οι χαρακτήρες μας. Και μόνον όταν στερεώσουμε τους χαρακτήρες μας και τους λειάνουμε από υπάρχοντα ελαττώματα τότε θα αποκτήσουμε την ευτυχία που τόσο ποθούμε.

Αδελφοί μου,

Νέον έτος. Νέες ελπίδες, νέον ξεκίνημα. Αλλά άραγε το ξεκίνημα αυτό θα έχει αίσιον πέρας; Ας θελήσουμε να βαδίσουμε τον δρόμον του νέου έτους με αυτήν την προσπάθεια της προσηλώσεως εις το καθήκον και εις το θέλημα του Θεού και με την επιμέλεια της αποκοπής των ελαττωμάτων και της απαλλαγής των παθών και των κακιών. Ας τοποθετηθούν σε αυτά και αυτές αντίστοιχες αρετές διά να αποτελέσουν την αρμονία του οικοδομήματος της ζωής μας και την βάση της πραγματοποιήσεως των ελπίδων μας διά ένα αίσιον και ευτυχές έτος.

Καλή και ευλογημένη χρονιά.