Μήνυμα Χριστουγέννων 2017 Μητροπολίτου Γερμανίας καί Ἐξάρχου Κεντρῴας Εὐρώπης Αὐγουστίνου

Μήνυμα Χριστουγέννων 2017
Μητροπολίτου Γερμανίας καί Ἐξάρχου Κεντρῴας Εὐρώπης
Αὐγουστίνου

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας!

Ὅλες οἱ ἐκκλησιαστικές γιορτές τοῦ ἔτους εἶναι καρπός τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. «Ὁ Θεός τόσο ἀγάπησε τόν κόσμο, ὥστε ἔστειλε τόν μονογενῆ Του Υἱό γιά νά σωθεῖ ὅποιος πιστεύει σ᾽Αὐτόν». Ἐπειδή ὑπάρχει Αὐτός, ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὑπάρχει καί ἡ Παναγία Μητέρα Του καί οἱ ἅγιοι πάντες σέ ὅλους τούς αἰῶνες. Γι᾽ αὐτόν τόν λόγο ὁ ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος ὀνομάζει τά Χριστούγεννα «μητρόπολη» τῶν ἑορτῶν. Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ἀφετηρία. Ἀπ᾽ αὐτήν ξεκινᾶ ἡ ἐπίγεια παρουσία Του. Μιά πορεία ἀγάπης, πού προσφέρει σέ κάθε ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος ἐλεύθερα θ᾽ ἀγαπήσει τόν Χριστό, τήν δυνατότητα νά νοηματοδοτεῖ τά πράγματα τῆς ζωῆς καί νά μετατρέπει τόν ἀβίωτο βίο σέ εὐκαιρία γιά βίωση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἀπό τώρα.

Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός εἶναι τό φῶς καί ἡ ζωή τοῦ κόσμου. Ὁ Χριστός γεννᾶται, γίνεται ὡς ἕνας ἀπό ἐμᾶς, γιά νά σχετιστοῦμε μαζί Του, νά ἔρθουμε σέ κοινωνία μ᾽ Αὐτόν. Ὅποιος σχετίζεται μέ τήν πηγή τῆς ζωῆς δέν φοβᾶται τίποτε, οὔτε καί τόν ἴδιο τόν θάνατο. Ὅποιος σχετίζεται μέ τό φῶς δέν φοβᾶται τό ἐσωτερικό σκοτάδι, πού κρύβει ὁ καθένας μας μέσα του. Οὔτε φοβᾶται τό σκοτάδι, πού προσπαθεῖ ἀπ᾽ ἔξω, μέ τίς πολλές μορφές τῆς κακίας του, νά κάμψει τό φρόνημα καί νά σβήσει τήν ἐλπίδα μας.

Κι ὅπως στίς ἀνθρώπινες σχέσεις – συζυγικές, οἰκογενειακές, φιλικές, κοινωνικές –  τίποτε δέν λειτουργεῖ, ἂν δέν ἐργαζόμαστε γι᾽ αὐτές, ἔτσι συμβαίνει καί στήν σχέση μας μέ τόν Θεό. Γιά νά κρατηθεῖ ἡ φλόγα τῆς ἀγάπης ζωντανή, χρειάζεται καθημερινή ἐργασία μέ τόν ἑαυτό μας, κάποτε μάλιστα καί ὑπέρβασή του. Εἶναι ἴσως στήν φύση μας κάποια στιγμή νά συμβιβαζόμαστε ἢ νά βολευόμαστε μέ τήν καθημερινή ρουτίνα, νά τά θεωροῦμε ὅλα καί ὅλους γύρω μας αὐτονόητα. Ἔτσι παραμελοῦμε τόν ἴδιο μας τόν ἑαυτό, τούς ἀνθρώπους δίπλα μας, τόν Θεό μας. Καί, κάποτε, ἀποξενωνόμαστε ἀπ᾽ αὐτούς ἢ τούς βγάζουμε ἐντελῶς ἔξω ἀπό τήν ζωή μας, μένοντας ἀπελπιστικά μόνοι.

Παρομοίως συμβαίνει καί μέ τήν πίστη μας. Εἴμαστε μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλά δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού ἡ σχέση καί ὁ σύνδεσμός μας μ᾽ αὐτήν εἶναι τυπικός, περιορίζεται δηλαδή συνήθως σέ ἐξωτερικούς τύπους, ἀναμεμειγμένους ἀκόμη καί μέ προκαταλήψεις ἢ δεισιδαιμονίες. Ἔτσι ἀφήνουμε τήν οὐσία τῶν πραγμάτων: τήν βίωση καί τά ἔργα τῆς ἀγάπης, τῆς συγχωρήσεως, τῆς ἀλληλεγγύης. Τελικῶς, δέν διαφέρουμε καί πολύ ἀπό ἐκείνους πού δέν γνώρισαν τόν Θεό, ἀφοῦ ἡ ποιότητα τῶν μεταξύ μας σχέσεων προδίδει πολλές φορές τήν ἀνεπαρκῆ σχέση μας μ᾽ Αὐτόν. Λέμε, συνήθως, τί ἀρνητικό δέν ἔχουμε κάνει – «δέν ἔκλεψα, δέν σκότωσα» -, ἀλλά δυσκολευόμαστε, ἐνδεχομένως, νά ποῦμε τί θετικό ἔχουμε κάνει, κάτι, ἔστω καί τό ἐλάχιστο, πού νά θυμίζει ὅτι εἴμαστε παιδιά τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης.

Κάθε χρόνο, ὅμως, μᾶς δίνεται ἡ εὐκαιρία μέσα στήν Ἐκκλησία μας, βῆμα-βῆμα, ν᾽ ἀφήσουμε τήν ἀδράνειά μας, νά ἐγκαταλείψουμε τήν ἀπραξία μας καί ἔτσι ν᾽ ἀναθερμάνουμε τήν ἀγάπη μας πρός Ἐκεῖνον πού «πρῶτος μᾶς ἀγάπησε». Πρόκειται γιά ἕνα ταξίδι, πού ξεκινᾶ ἀπό τήν φάτνη τῆς Βηθλεέμ καί, μέσῳ πολλῶν ἐνδιάμεσων σταθμῶν, φθάνει ὡς τόν κενό τάφο τῆς Ἱερουσαλήμ καί πέρα ἀπ᾽ αὐτόν. Συνοδεύουμε τόν Χριστό κάθε μέρα, τόν γνωρίζουμε καλύτερα, ἔτσι ὅπως οἱ μυριάδες συνάνθρωποί μας πού τούς ὀνομάζουμε καί τούς τιμοῦμε ὡς ἁγίους Του καθημερινά. Μ᾽ αὐτόν τόν τρόπο ἡ κάθε γιορτή δέν εἶναι πλέον μία στιγμή ἀνάμεσα στίς ἄλλες, ἀλλά ὅλες οἱ στιγμές τῆς ζωῆς μας μεταβάλλονται σέ γιορτή, σέ ἐμπειρία τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί τῆς κοινωνίας μας μ᾽ Αὐτόν.

Ἂς γίνουν τά φετινά Χριστούγεννα γιά ὅλους μας ἡ εὐκαιρία ν᾽ ἀγαπήσουμε τόν Χριστό πιό πολύ. Ἀξίζει νά ζήσουμε μέσα στήν Ἐκκλησία τό βάθος καί τήν ὀμορφιά τῆς πίστεώς μας. Εὐλογημένα Χριστούγεννα!

Βόννη, 23 Δεκεμβρίου 2017
Ὁ Μητροπολίτης σας
+ ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος

About Author