Μήνυμα Πρωτοχρονιᾶς 2018 Μητροπολίτου Γερμανίας καί Ἐξάρχου Κεντρῴας Εὐρώπης Αὐγουστίνου

Μήνυμα Πρωτοχρονιᾶς 2018
Μητροπολίτου Γερμανίας καί Ἐξάρχου Κεντρῴας Εὐρώπης
Αὐγουστίνου

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας!

Πρώτη ἡμέρα σήμερα τοῦ νέου ἔτους καί γιορτή τοῦ Μ. Βασιλείου. Ἐπικοινωνῶ μέ χαρά μαζί σας γιά νά σᾶς μεταφέρω τήν πατρική μου εὐχή καί νά μοιράσω σέ ὅλους ἕνα κομμάτι βασιλόπιττας. Καί δέν ἐννοῶ ἀπ᾽ αὐτήν πού κόβουμε στίς ἐκκλησιές καί στά σπίτια μας, ἀλλά ἕνα κομμάτι ἀπό τά πνευματικά γλυκίσματα τῆς θεολογίας, πού μᾶς ἄφησε σάν πολύτιμη κληρονομιά ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Καισαρείας στήν Καππαδοκία.

Σέ μιά ἀπό τίς περίφημες ὁμιλίες του, πού ἀπευθύνεται «Σ᾽ αὐτούς πού συλλέγουν πλούτη», ὁ Μ. Βασίλειος γράφει: «Γνωρίζω πολλούς πού νηστεύουν, προσεύχονται, μετανοοῦν γιά τίς ἁμαρτίες τους, φανερώνοντας ἔτσι τήν ἀδάπανη εὐλάβειά τους – μιά εὐλάβεια, δηλαδή, πού δέν τούς κοστίζει τίποτε – καί δέν δίνουν οὔτε μιά δεκάρα σ᾽ αὐτούς πού εἶναι θλιμμένοι ἐξαιτίας τῶν ἀναγκῶν τους. Σέ τί θά τούς ὠφελήσουν τέτοιους ἀνθρώπους οἱ ὑπόλοιπες ἀρετές τους;». Καί καταλήγει: «ἀφοῦ δέν θά γίνουν ἀποδεκτοί στήν βασιλεία τῶν οὐρανῶν». Στήν συνέχεια, ἐξηγεῖ ὅτι εἶναι ἀνάγκη νά κάνουμε δίκαιη διαχείριση τοῦ πλούτου, πού περιέρχεται στήν κατοχή μας, καί ὄχι χρήση του πού ἀποκλειστικό στόχο της θά ἔχει τήν προσωπική μας ἀπόλαυση.

Ἀναρωτιέμαι, ἀρχικά, ἂν ἐμεῖς εἴμαστε σέ θέση νά ἰσχυριστοῦμε ὅτι ἔχουμε, ἔστω, τήν εὐλάβεια ἐκείνη πού ὁ ἅγιος ὀνομάζει ἀδάπανη. Εἶναι ἡ νηστεία, ἡ προσευχή, ἡ μετάνοια, πολύτιμα κομμάτια τῆς ζωῆς μας ἢ μήπως μοιάζουν στό δικό μας παράδειγμα μέ μηχανικές ἐπαναλήψεις, τήρηση τύπων, κάποτε μάλιστα καί μέ ἀγγαρεῖες; Πάντως, ὁ Μ. Βασίλειος μᾶς λέει πώς, κι ἂν ἀκόμα διαπρέπουμε σ᾽ αὐτές τίς ἀρετές, δέν ὠφελούμαστε στό παραμικρό, ἂν παραμένουμε μόνο σ᾽ αὐτές, ἂν δηλαδή ὅ,τι θεωροῦμε ἀρετή μας δέν μπορεῖ νά συμπεριλάβει καί τόν διπλανό μας, εἰδικά ἐκεῖνον πού βρίσκεται σέ ἀνάγκη.

Συνήθως, ὅταν καλούμαστε νά μοιραστοῦμε αὐτά πού ἔχουμε, δικαιολογοῦμε τόν ἑαυτό μας λέγοντας κάτι φαινομενικά λογικό καί σωστό: Δέν εἴμαστε πλούσιοι· τέτοιοι τοὐλάχιστον, ὥστε νά ἐμφανιζόμαστε σέ λίστες μέ τούς πιό εὐκατάστατους ἄνδρες καί γυναῖκες τοῦ πλανήτη. Νομίζουμε, μέ ἄλλα λόγια, ὅτι δέν ἔχουμε τόσα πολλά στήν κατοχή μας, ὥστε νά μποροῦμε νά τά μοιραστοῦμε καί μέ ἄλλους. Τό περίεργο σ᾽ αὐτήν τήν δικαιολογία εἶναι ὅτι διαψεύδεται ἀπό τήν ἴδια τήν πραγματικότητα. Ὅπως μᾶς ἀποδεικνύει ἡ ἐμπειρία πάνω στό θέμα αὐτό, οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι πού εἶναι ἕτοιμοι νά μοιραστοῦν μέ τούς ἄλλους κάτι, εἶναι συνήθως ἐκεῖνοι πού ἔχουν τά λιγώτερα, χωρίς νά ἀποκλείονται ἀσφαλῶς οἱ ἐξαιρέσεις σ᾽ ἐκείνους πού διαθέτουν τά πολλά.

Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μᾶς φανερώνει ὅτι ἡ δοτικότητα δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ὑλική ἀξία ἢ τήν ποσότητα αὐτοῦ πού προσφέρουμε, ἀλλά ἀπό αὐτό πού εἴμαστε· ἀπό τόν ἂν νιώθουμε τούς διπλανούς μας ὡς ἀδελφούς, διότι τότε τούς συμπαραστεκόμαστε, στήν χαρά καί στήν λύπη τους, αὐτονόητα καί δίχως δεύτερη σκέψη. Ἁπλά, τότε καί μόνον τότε, τούς ἀγαπᾶμε. Ἔτσι, ὁ Κύριός μας μᾶς μαθαίνει πὼς πράγματα πού κοστίζουν ἐλάχιστα, ὅπως ἕνα ποτήρι νερό, ἕνα πιάτο φαγητό ἢ ἕνα ροῦχο, γιά ἐκεῖνον πού τά στερεῖται, καί μιά ἐπίσκεψη στόν ἄρρωστο ἢ τόν φυλακισμένο, ἔχουν ἄπειρη ἀξία καί κάνουν τήν γῆ παράδεισο, ὅταν προσφέρονται μέ ἀγάπη.

Ἡ ἐποχή μας νομίζω ὅτι μᾶς βοηθάει νά κινηθοῦμε πρός τόν ἀδιέξοδο δρόμο τοῦ ἀτομικισμοῦ, τῆς ἀποκλειστικῆς ἱκανοποιήσεως τῶν λεγομένων ἀτομικῶν ἀναγκῶν ἢ δικαιωμάτων μας καί μόνον αὐτῶν. Ὡς Χριστιανοί γνωρίζουμε ὅτι αὐτός εἶναι ἕνας φοβερός πειρασμός, πού μπορεῖ νά μετατρέψει τήν ἀνθρώπινη ζωή σέ κόλαση. Ἡ ἀγάπη, ὡς κινητήρια δύναμη γιά τά πάντα, προϋποθέτει τόν ἄλλον, αὐτόν πού ὁ Χριστός ὀνομάζει πλησίον. Δέν μποροῦμε νά ὑπάρχουμε μόνοι μας, ἀφοῦ χωρίς σχέση μέ τόν συνάνθρωπό μας, καταντοῦμε ἄσχετοι μέ τόν ἑαυτό μας καί τήν ἴδια τήν ζωή. Ὁ δρόμος γιά τήν βασιλεία τῶν οὐρανῶν εἶναι δρόμος συνύπαρξης, ἀλληλεγγύης καί ἀγάπης. «Κανείς δέν ἀγαπᾶ τόν Θεό, ἂν δέν ἀγαπᾶ τόν ἀδελφό του, καί κανείς δέν ἀγαπᾶ τόν ἀδελφό του, ἂν δέν ἀγαπᾶ τόν Θεό», λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος. Αὐτός ὁ δρόμος εἶναι ἁπλός καί ὄμορφος. Καί εἶναι ἱκανός νά γεμίσει τόν καθένα μέ χαρά· ἀπό ἐκείνη μάλιστα τήν χαρά, πού κανείς δέν μπορεῖ νά τήν ἀφαιρέσει.

Ἀπευθύνω, λοιπόν, σήμερα ἕνα κάλεσμα πρός ὅλους. Ἐλᾶτε φέτος νά κάνουμε τήν διαφορά. Ἐλᾶτε μέσα στό 2018 νά γίνουμε περισσότερο φιλάνθρωποι, ὅπως ὁ Χριστός, ὁ Μεγάλος Φιλάνθρωπος. Αὐτός, ἄλλωστε, εἶναι καί ὁ μόνος πού μπορεῖ νά μᾶς δώσει τήν δύναμη γιά ν᾽ ἀγαπᾶμε. Ἂς εἶναι ἡ νέα χρονιά εὐλογημένη μέ ἔργα συμπαράστασης, ἀλληλεγγύης, ἀνθρωπιᾶς.

Βόννη, 1 Ἰανουαρίου 2018
Μέ πατρική ἀγάπη
ὁ Μητροπολίτης σας
+ ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος

About Author