Προκήρυξη θέσης εργασίας στην Πρεσβεία της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Βερολίνο

Προκήρυξη θέσης εργασίας στην Πρεσβεία της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Βερολίνο

Προκηρύσσεται μία θέση Μεταφραστή στην Πρεσβεία της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Βερολίνο με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διετούς διάρκειας, αποκλειστικής εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 149 του Ν. 3566/2007 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών».

α) Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος ηλικίας.

β) Η προκήρυξη απευθύνεται σε άτομα ανεξαρτήτως φύλου, τα οποία διαθέτουν ελληνική ή γερμανική υπηκοότητα και διαμένουν μόνιμα στη Γερμανία. Τυχόν άλλη υπηκοότητα δύναται να εξεταστεί, εφόσον πιστοποιείται νόμιμη διαμονή στη Γερμανία, με δυνατότητα εργασίας.

γ) Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.

δ) Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

  • Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή,
  • Άριστη γνώση της γερμανικής και της ελληνικής γλώσσας.
  • Προθυμία, εργατικότητα και πνεύμα συνεργασίας.
  • Δυνατότητα, εφόσον απαιτηθεί, απασχόλησης πέραν του συνήθους ωραρίου εργασίας.

Επίσης, απαιτείται απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα συνεκτιμηθεί η ύπαρξη προϋπηρεσίας, η γνώση επιπλέον γλωσσών, η πιστοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης και η ύπαρξη άλλων συναφών, με την συγκεκριμένη θέση, προσόντων.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν σχετική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα, καθώς και υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δεσμεύονται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εφόσον τους ζητηθεί, στην Πρεσβεία της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Βερολίνο, στο ΦΑΞ (030-20626444), στην ηλεκτρονική διεύθυνση gremb.ber@mfa.gr ή στη διεύθυνση της Πρεσβείας (Kurfürstendamm 185, 10707 Berlin).

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων μέχρι 20.08.2019

About Author