Μήνυμα Χριστουγέννων 2019

Μήνυμα Χριστουγέννων 2019

Μητροπολίτου Γερμανίας καί Ἐξάρχου Κεντρῴας Εὐρώπης
Αὐγουστίνου

Deutsch

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας,

δέκα φορές ἀκούσαμε σήμερα, στήν ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου τῆς μεγάλης γιορτῆς τῶν Χριστουγέννων, τή λέξη σήμερον. Οἱ ὕμνοι τῆς Ἐκκλησίας μας μᾶς διαβεβαιώνουν ὅτι σήμερα γεννιέται ὁ Χριστός στή Βηθλεέμ ἀπό τήν Παναγία Μητέρα του καί σήμερα γεμίζει ὁ κόσμος ὅλος ἀπό χαρά γι᾽ αὐτό τό γεγονός. Αὐτή εἶναι ἡ δύναμη τῆς Ἐκκλησίας: στίς λατρευτικές συνάξεις μας δέν θυμόμαστε ἁπλῶς πρόσωπα καί πράγματα τοῦ παρελθόντος, ἀλλά τά ζοῦμε μυστηριακά ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι στό ἐδῶ καί τώρα τῆς δικῆς μας ζωῆς.

Παρόντες, ἐδῶ καί τώρα, εἶναι καί ὅσοι ζήσανε στήν πρό Χριστοῦ ἐποχή, οἱ ἅγιοι καί οἱ δίκαιοι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὅπως ὁ προφήτης Ἀββακούμ, τό ὄνομα τοῦ ὁποίου τό ἀκοῦμε σ᾽ ἕναν ἀπό τούς ὕμνους πού λέει: «Τήν ἀναγέννηση τοῦ ἀνθρώπινου γένους προφητεύει ψάλλοντας τόν παλαιό καιρό ὁ προφήτης Ἀββακούμ, ὅταν ἀξιώθηκε νά τή δεῖ μέ τρόπο πού δέν χωράει σέ λόγια, διότι πράγματι μικρό βρέφος, ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, βγῆκε ἀπό τό κατάφυτο βουνό, τήν Παρθένο, γιά νά ἀναγεννήσει τήν ἀνθρωπότητα»[1].

Ἑπτά αἰῶνες πρίν ἀπό τόν Χριστό ἔζησε ὁ Ἀββακούμ καί εἶναι μέχρι σήμερα γνωστός ἀπό τόν διάλογο πού εἶχε μέ τόν Θεό. Σ᾽ αὐτόν τόν διάλογο ὁ προφήτης θέτει ἕνα βασικό ἐρώτημα πού ἀπασχολεῖ τούς ἀνθρώπους ὅλων τῶν ἐποχῶν: πῶς εἶναι δυνατό νά ἐπιτρέπει ὁ ἅγιος καί δίκαιος Κριτής τήν ἐπικράτηση τοῦ κακοῦ; Στόν θρῆνο του λέει πράγματα, πού θαρρεῖ κανείς ὅτι γράφτηκαν σήμερα:

«Ὡς πότε, Κύριε, θά σοῦ φωνάζω γιά βοήθεια κι ἐσύ δέν θά μέ ἀκοῦς; Σοῦ κράζω γιά τήν ἀδικία πού ἐπικρατεῖ, μά ἐσύ δέν ἐπεμβαίνεις! Γιατί κάνεις νά βλέπω τόση ἀνομία; Γιατί παρατηρεῖς τή δυστυχία χωρίς νά κάνεις τίποτα; Καταστροφή καί βία μέ τριγυρίζουν, παντοῦ φιλονικίες καί διαμάχες. Οἱ νόμοι μοιάζουν ἀδρανεῖς, ἐπικρατεῖ ἡ ἀδικία. Ὁ ἀσεβής δικαιώνεται σέ βάρος τοῦ ἀθώου. Οἱ ἀποφάσεις τῶν δικαστηρίων εἶναι διεστραμμένες» (1, 2-4).

Ἡ ἀπάντηση πού δίνει στό ἐρώτημα αὐτό εἶναι ὅτι ὁ Θεός μέσα ἀπό ἀνεξιχνίαστους γιά τόν ἄνθρωπο δρόμους προετοιμάζει τήν τελική νίκη τοῦ δικαίου, ὁ ὁποῖος θά ζήσει χάρη στήν ἐμπιστοσύνη του στόν Θεό κι ὅταν πράττει τό δίκαιο (2,4).

Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ἐκεῖνοι πού συνδέουν τό ὅραμα τοῦ προφήτη γιά τήν ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ, μέ τή γέννηση τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ του, ὡς τήν ἀρχή τοῦ ὅλου σχεδίου του γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Γιά τόν Χριστό ἰσχύει ὁ λόγος τοῦ Προφήτη: « Ἡ λαμπρότητά του φωτίζει τούς οὐρανούς καί ἡ δόξα του γεμίζει τή γῆ. Ἡ λάμψη του εἶναι σάν τό φῶς τοῦ ἥλιου, ἀκτίνες λαμπερές σκορπιοῦνται ἀπό τό χέρι του, ὅπου κρυμμένη εἶν᾽ ἡ δύναμή του» (3, 3-4).

Αὐτός εἶναι λιος τς Δικαιοσύνης, ρχοντας τς ερήνης, ὁ μόνος πού μπορεῖ νά μᾶς βγάλει ἀπό τό ἀσέληνο σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας καί τῆς ἀποτυχίας μας καί νά μᾶς εἰρηνεύσει μέ τόν ἑαυτό καί τόν πλησίον μας. Αὐτός εἶναι πού μπορεῖ νά μᾶς ἐμπνεύσει ἔργα καθημερινά δικαιοσύνης καί εἰρήνης, ὥστε ν᾽ ἀρχίσει νά ὀμορφαίνει ὁ κόσμος μέσα μας καί γύρω μας. Τό παιδί πού γεννιέται σήμερα στή Βηθλεέμ δέν μᾶς ζητάει ἄλλο δῶρο ἀπό τό νά γίνουμε παιδιά τοῦ Θεοῦ (βλ. Ἰω. 1,12) ἔχοντας ἐμπιστοσύνη σ᾽ Αὐτόν. Δέν ἐμπιστευόμαστε μιά ἀφηρημένη ἰδέα γιά τήν ἀγάπη, ἀλλά τόν Θεό, πού εἶναι ὁ ἴδιος ἀγάπη. Κι ὅπως εἶναι γνωστό, «ὅποιος ζεῖ μέσα στήν ἀγάπη ζεῖ μέσα στόν Θεό, κι ὁ Θεός μέσα σ᾽ αὐτόν» (Α´ Ἰω. 4,16).

Σήμερα, λοιπόν, ἀνανεώνουμε τήν πίστη μας στόν Ἰησοῦ Χριστό, τόν μονογενῆ Υἱό τοῦ Θεοῦ, «πού εἶναι μέσα στήν ἀγκαλιά τοῦ Πατέρα» (Ἰω. 1,18). Σήμερα ἀνανεώνουμε τήν ἐμπιστοσύνη μας σ᾽ Αὐτόν, διότι εἶναι ὁ μόνος πού ἐξασφαλίζει καί σέ μᾶς τήν ἴδια αὐτή ἀγκαλιά! Τό εὔχομαι πατρικά σέ ὅλους μας, γιά νά εἶναι τά φετινά Χριστούγεννα πραγματικά εὐλογημένα!

Βόννη, 25 Δεκεμβρίου 2019

Ὁ Μητροπολίτης σας
+ ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος

[1] Εἱρμός δ´ ὠδῆς ἰαμβικοῦ κανόνος

About Author