ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Άγαπητοί μου Χριστιανοί ‘Ορθόδοξοι της Γερμανίας,
ή Μητέρα μας ‘Εκκλησία, τό Οίκο υμενικό Πατριαρχείο, έξέδωσε την Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2020, τό άκόλουθο Άνακοινωθέν:

«Η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου συνήλθε υπό τήν προεδρεία της Α.Θ.Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου και μελέτησε διεξοδικώς, μεταξύ άλλων, τα δεδομένα του ιού Covid-19 (κορωνοϊού), με αίσθημα δε ποιμαντικής ευθύνης, επισημαίνει τα εξής:

α) Παρά τη σοβαρότητα της καταστάσεως συνιστάται σύνεση, υπομονή και αποφυγή εκδηλώσεων πανικού.

β) Η Εκκλησία μας σεβόταν και σέβεται την ιατρική επιστήμη. Γι’ αυτό προτρέπει όλους τους πιστούς να εναρμονίζονται προς τις υγειονομικές οδηγίες τόσο του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας όσο και προς τις σχετικές υποδείξεις και νομοθετικές διατάξεις των κατά τόπους Κρατών.

γ) Το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκφράζει ευχαριστίες προς όλους όσοι εργάζονται με αυτοθυσία σε κάθε τομέα υγείας, ιατρικό, νοσηλευτικό και ερευνητικό, προκειμένου να αντιμετωπισθεί και να θεραπευθεί η νέα αυτή πανδημία.

δ) Η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, γνωρίζει εμπειρικώς μέσα από τη δισχιλιετή πορεία της, ότι η Θεία Κοινωνία είναι “αντίδοτον του μη αποθανείν” και μένει στη μέχρι τώρα Ορθόδοξη διδασκαλία περί της Θείας Μεταλήψεως.

ε) Αυτονόητο θεωρείται, ότι η πίστη στο Θεό, ως υπέρβαση και όχι ως κατάργηση της ανθρώπινης λογικής, καθώς και η προσευχή ενισχύουν τον πνευματικό αγώνα του Χριστιανού. Ως εκ τούτου, η Μήτηρ Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως προτρέπει τα ανά τον κόσμον πνευματικά της παιδιά να εντείνουν τις προσευχές τους ώστε με την ενίσχυση και τον φωτισμό του Θεού να ξεπερασθεί και αυτή η σύγχρονη δοκιμασία.»

Μέ βάση το άνωτέρω Άνακοινωθέν, άλλά και τις μέχρι σήμερα όδηγίες της Όμοσπονδιακης Κυβερνήσεως της χώρας μας, ή Ίερά Μητρόπολη Γερμανίας νιώθει ύποχρεωμένη νά προχωρήσει στή λήψη των άκόλουθων μέτρων, τά όποία εχουν ώς στόχο νά συμβάλλουμε όλοι στήν καταπολέμηση της έξαπλώσεως του νέου ίου και τά όποία θά ίσχύουν, κατ’ άρχάς, μέχρι τήν 11η Άπριλίου 2020:

  1. Εκτός των ίερών άκολουθιων, άναστέλλονται όλες οί ύπόλοιπες ένοριακές έκδηλώσεις, όπως οί συναθροίσεις μετά τή Θεία Λειτουργία στις ένοριακές αίθουσές μας, οί κατηχητικές συνάξεις ένηλίκων και παίδων και κάθε είδους έκκλησιαστικές, πολιτιστικές η άλλες έκδηλώσεις.
  2. Είδικά γιά τον έορτασμό της έπετείου της 25ης Μαρτίου θά λάβουν χώρα μόνο ή Θεία Λειτουργία καί ή Δοξολογία, χωρίς καμμία άλλη έπίσημη έκδήλωση. Στο σημείο αύτό παρακαλουνται οί Σύλλογοι και οί λοιποί φορείς νά συμβάλουν στήν κοινή προσπάθεια μέ τή ματαίωση όλων των έκδηλώσεων πού εχουν τυχόν προγραμματισθεί.
  3. ‘Ιδιαίτερα παρακαλουνται θερμώς οί άνθρωποι, οί όποίοι εχουν έκδηλώσει συμπτώματα άσθενείας, άλλά καί οί άνθρωποι που άνήκουν στις εύπαθείς όμάδες, φροντίζοντας τή δική τους ύγεία όσο και τήν ύγεία των πλησίον τους, νά παραμένουν στίς οίκίες τους, στή λεγόμενη έθελοντική άπομόνωση.
  4. Στό πλαίσιο αύτό και μέ στόχο τή μείωση της πιθανότητας διασπορας του νέου ίου παρακαλουνται θερμώς όλοι οί πιστοί νά άπέχουν, έντός και έκτός των ίερων ναών, άπό τους τόσο οίκείους στήν παράδοσή μας άσπασμους καί έναγκαλισμούς, άλλά καί άπό τις χειραψίες. Ώς έκ τούτου, άλλάζει προσωρινά καί ό τρόπος διανομης του άντιδώρου: κάθε πιστός θά λαμβάνει μόνος του τό άντίδωρο κατά τήν εξοδό του άπό τόν ίερό ναό, ωστε νά έλαχιστοποιηθεί ή πιθανότητα νά γίνει ό ίερέας, έξαιτίας της καθημερινης έπικοινωνίας του μέ πλειάδα άνθρώπων, πολλαπλασιαστής της νόσου.

‘Υπακούοντας στήν προτροπή της Μητρός Έκκλησίας μας της Κωνσταντινουπόλεως προσκαλώ καί παρακαλώ όλους τούς ‘Ορθοδόξους Χριστιανους της Γερμανίας νά έντείνουμε τις προσευχές μας, ωστε και αύτή ή πρωτοφανής πανδημία νά ξεπερασθεί ταχέως μέ τήν ένίσχυση καί τον φωτισμό του Θεου.

Βόννη, 13 Μαρτίου 2020

Με πατρική αγάπη
Ο Μητροπολίτης σας
+ ό Γερμανίας Αύγουστίνος

About Author